Vakok és gyengénlátókTársulási megállapodás

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

 óvoda közös fenntartására

/ a 2010. február 10-től hatályos módosítással egységes szerkezetben /

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. A megállapodást a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § h) pontjában foglalt, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bek. c) pontjában, illetőleg 41. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8. §-ában foglaltak alapján önkéntes és szabad elhatározásból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés érvényesítése céljából közoktatási intézmény közös fenntartására kötötték az alábbi önkormányzatok képviselő-testületei

 

·        Sümegprága Települési Önkormányzat Sümegprága, Rákóczi u. 17.

·        Bazsi Község Önkormányzata Bazsi, Fő u. 91.

 

(a továbbiakban: a társulás tagjai).

           

2. A társulás neve:        Óvodafenntartó Intézményi Társulás - Sümegprága

 

    A társulás székhelye:       8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

 

    A közösen fenntartott intézmény neve, székhelye:

                                               

                              Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága

                              8351 Sümegprága, Rákóczi u. 40.

 

3. A társulás által ellátott feladat:

 

A társulás tagjai a 2. pontban meghatározott intézmény közös fenntartásával látják el a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv-ben rögzített, óvodai neveléssel kapcsolatos közoktatási feladataikat.

 

a)[1]    A társulás által fenntartott intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok az ellátotti terület megnevezésével:

 

Feladat megnevezése     Szakfeladat szám       Ellátotti terület

        Óvodai nevelés,ellátás       8510111                 Bazsi, Sümegprága

 

      Óvodai intézményi étkeztetés  5629121            Bazsi, Sümegprága

           

 

b)      Abban az esetben, ha a fenti önkormányzatok közigazgatási területén felmerült igény az intézmény alapító okiratában meghatározott maximális gyermeklétszámot nem éri el, az intézménybe az ellátási területen kívüli gyermek is felvehető.

 

 

4.[2] Az Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve és székhelye:

 

           Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

           8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

          

 (a továbbiakban: Gesztor).

 

 

II.

AZ INTÉZMÉNY FENNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK VALAMINT AZOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA; AZ INTÉZMÉNY KÖZÖS FENNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

 

1. Az intézménnyel kapcsolatos alapítói jogokat a Gesztor gyakorolja a következők figyelembevételével:

 

A döntésre jogosult – Gesztor – képviselő-testület döntése előtt a tag képviselő-testület véleményét ki kell kérni a következő alapítói döntések esetén:

  ·        a közösen fenntartott intézmény vezetőjének megbízása,        

              vezetői      megbízás visszavonása

 ·        a közösen fenntartott intézmény átszervezése.

 

A társulási tagot, véleményének kialakítása érdekében a Gesztor polgármestere keresi meg, írásban. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a vélemény kialakítására 30 napot biztosítani kell.

 

2.    A társulási tagok egyetértése szükséges a közösen fenntartott intézmény:

·        éves költségvetésének elfogadásához;

·        éves költségvetésének módosításához;

·       az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolójának elfogadásához;

·        minőségbiztosítási programjának elfogadásához, módosításához;

·        a közösen fenntartott intézmény nevelési – helyi óvodai – programjának elfogadásához, felülvizsgálatához, módosításához.

 

A fenti kérdésekben a társulási tagok – lehetőség szerint – együttes ülésükön döntenek.

 

3.  Az intézményvezető tekintetében az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása Sümegprága polgármesterének hatáskörébe tartozik.

 

A társulás gazdálkodása, vagyona

 

4. A társulás tagjai az intézmény közös fenntartásának költségeit éves költségvetésükben biztosítják. A társulásban működtetett intézmény költségvetése a felügyeleti jogot gyakorló Gesztor összesített költségvetésében szerepel. Az intézmény költségvetési tervezetének, éves beszámolójának elkészítése Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének (a továbbiakban: Körjegyzőség) feladata.

           

5. Az intézmény működési költségeit, beleértve a karbantartási költségeket is, megállapodó felek az alábbiak szerint osztják meg egymás között évenkénti megállapodással:

 

A normatív állami hozzájárulás és a tényleges bekerülési költség (a költségvetésben jóváhagyott működési kiadások) közötti különbözetet az érintett településről a szolgáltatást igénybe vevő gyermeklétszám arányában biztosítják a következőkre figyelemmel:

 

-         A Bazsi községből bejáró gyermekek Sümegprágára történő utaztatásáról Bazsi Község Önkormányzata gondoskodik saját költségére, ezért a községből bejáró gyermekek után igényelt és megkapott normatív állami hozzájárulás összegét Bazsi Község Önkormányzata által fizetendő finanszírozás összegéből le kell vonni.

 

A gyermeklétszámot a nevelési év kezdésekor az oktatási statisztika szerint beíratott gyermekek száma alapján kell meghatározni.

 

6. A fenntartási hozzájárulás összegét a társulás tagjai saját önkormányzati költségvetésükben tervezik, és négy egyenlő részletben, negyedévenként, minden negyedév első hónapjának 25. napján utalják át Sümegprága Települési Önkormányzatának a Sümegi OTP Fióknál vezetett 11748100-15428323 számú költségvetési elszámolási számlájára. Abban az esetben, ha a Társulás tagja a kötelező befizetéseit nem teljesíti a Megállapodásban meghatározott határidőre, a gesztor a határidő lejártát követő 15 napon belül írásban felszólítja a teljesítésre, 8 napos fizetési határidővel. Amennyiben a Társulás tagja a felszólításban kitűzött határidőig sem teljesíti befizetési kötelezettségét, a gesztor azonnali beszedési megbízást – inkasszót – nyújt be a követelésre.[3]

      

7. Az intézmény saját bevételeit az intézmény működésére kell fordítani. A saját bevételekből az alaptevékenység bevételei nem vonhatók el.

8. A társultan fenntartott intézmény tárgyi eszközei – a 9. pontban meghatározott kivétellel – Sümegprága Települési Önkormányzatának tulajdonát képezik, és annak vagyonaként kell nyilvántartani.

 

9. Az a társultan fenntartott intézmény használatába átadott tárgyi eszköz, amely leltárnyilvántartás szerint Bazsi Község Önkormányzatának tulajdonát képezi a társulás létrehozásakor, továbbra is Bazsi Község Önkormányzatának tulajdonában marad, és azt annak vagyonaként kell nyilvántartani.

 

10. A 8. és a 9. pontban meghatározott tárgyi eszközökön az intézményt az ingyenes használat joga illeti.

 

11. A társulás, illetőleg a társultan fenntartott intézmény tárgyi eszközeinek, vagyonának felújítási, felhalmozási költségei, a Ptk. alapján, a tulajdonost terhelik. A társulás tagjai külön megállapodással a felmerülő költségekhez hozzájárulhatnak.

 

12. A társulás fennállása alatt a társulás által szerzett vagyonszaporulat a társulás tagjainak közös tulajdonát képezi, arra a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A vagyonszaporulat külön nyilvántartását a Körjegyzőség végzi. A társulás esetleges megszűnésekor, a társulás fennállása alatt keletkezett vagyonszaporulat könyv szerinti értéken, a hozzájárulás arányában kerül megosztásra és kiadásra, külön megállapodás alapján.

 

13. Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonszaporulatot elsősorban az intézmény működési feltételeinek javítására kell felhasználni.

 

 

A társulás ellenőrzésének rendje

 

14. A társulásban a működéssel kapcsolatos adminisztratív, koordinációs feladatok vitelével a társulás a Körjegyzőséget bízza meg.

 

 

15.[4] A társulás működésének törvényességi ellenőrzését a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal  látja el.

 

16. A társulási tagok polgármesterei évente legalább egyszer beszámolnak a képviselő-testület előtt a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. A beszámolónak ki kell terjednie a társulás tevékenységének tartalmi értékelésére is.

 

17. Bármelyik társulási tag kezdeményezésére a társulásban működtetett intézmény külső szakértővel történő, átfogó, pénzügyi-gazdasági ellenőrzését el kell végeztetni. Az ellenőrzés költségeit a társulás tagjai egyenlő arányban viselik.

 

III.

A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA, CSATLAKOZÁS, KIVÁLÁS, FELMONDÁS, MEGSZŰNÉS

 

 

1. A társulást a társulás tagjai 2004. szeptember 1. napjától kezdődő határozatlan időre hozzák létre.

 

2. A társuláshoz csatlakozhat az alapító tagokon kívül más önkormányzat képviselő-testülete is, ha minősített többséggel hozott döntésével elhatározza a csatlakozást, és nyilatkozik arról, hogy a megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja. A csatlakozási szándéknyilatkozatot a Gesztor polgármesteréhez kell eljuttatni, aki erről 3 munkanapon belül írásban értesíti a társulási tag polgármesterét.

 

     A csatlakozás elfogadásáról a társulási tagok döntenek minősített többséggel hozott határozattal.

 

     A csatlakozáshoz történő hozzájáruláshoz mindegyik társulási tag egyetértő döntése szükséges.

 

     A csatlakozás elfogadásáról a társulási tagok – lehetőség szerint – a csatlakozási szándéknyilatkozat benyújtását követő 60 napon belül döntenek.

 

3. A társulás megszűnik:

 

·        Közös megegyezéssel, a társulás tagjai minősített többséggel hozott, a társulás megszüntetésére vonatkozó egybehangzó határozataival. A határozatban a megszűnés napját naptári dátum szerint kell megjelölni. Megállapodó felek a társulást akkor szüntetik meg, ha a I/3. pontban meghatározott feladatok ellátásáról megfelelő színvonalon gondoskodni tudnak oly módon, hogy az nem jelent aránytalan terhet a szülőknek. Erre vonatkozóan bármelyik fél kérheti a Veszprém Megyei Önkormányzat Középtávú Közoktatási Fejlesztési Tervre épített szakvéleményét.

 

·        A jelen társulási megállapodás felmondásával, illetőleg ha a társulás tagjainak száma kettő alá csökken.

 

·        A bíróság jogerős döntése alapján.

 

4. A társulást egyoldalúan felmondani a nevelési év végére lehet. A felmondást a társulási tag minősített többséggel hozott döntésével kell kimondani és legalább három hónappal korábban közölni kell a társulás tagjaival.

 

5. Amennyiben a társulás tagja a megállapodásban foglalt kötelezettségét nem teljesíti, a társulás határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A határidő mértékét a kötelezettség jellege alapján kell megállapítani. A fizetési kötelezettség teljesítésére az esedékességet követő 8 napos határidőt kell megállapítani. A határidő eredménytelen elteltét követően a kötelezettségszegő társulási tagot a társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával fontos okból a nevelési év utolsó napjával kizárhatja. A kizárt tag a kizárással nem mentesül a kötelezettségek alól, megegyezés hiányában bírósági úton érvényesítik a tagok a követelést.

 

6. A társulási megállapodás módosítását, megszüntetését, felmondását a társulás bármely tagja kezdeményezheti, a társulás tagjai a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek arról.

 

7. A társulás megszűnésekor elszámolásnak van helye.

 

Az elszámolás során meg kell állapodni:

·        a tartozások, követelések rendezéséről

·        az esetleges tulajdonközösség megszüntetéséről a II/12. pontnak megfelelően.

 

 

IV.

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1. A társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a társultan fenntartott intézményben a Bazsi Község Önkormányzata által működtetett és a társulás megalakulásával megszűnő Napköziotthonos Óvoda Bazsi közoktatási intézmény által foglalkoztatott közalkalmazottak közül 1 fő óvodapedagógus áthelyezéssel történő továbbfoglalkoztatására kerülhet sor, ehhez az alapító Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul.

 

2. A társulás működése során a tagok együttműködésre, az érdekek összehangolására, a kölcsönös tájékoztatásra törekszenek.

 

3. A társulás működése során felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján kell rendezni. A tárgyalásos rendezésre 30 napos határidőt állapítanak meg a tagok.

 

4. A társulás működése során felmerülő vitás kérdésben, végső esetben a bíróság dönt.

 

5. Jelen társulási megállapodást, az utolsó aláírást követő 15 napon belül meg kell küldeni a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének, aki arra 30 napon belül törvényességi észrevételt tehet.

 

6. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Magyar Köztársaság éves költségvetéséről szóló törvények rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

7. Jelen megállapodás 1. számú melléklete a megállapodást jóváhagyó döntést tartalmazó, képviselő-testületi ülésről készült hitelesített jegyzőkönyvi kivonat.

 

8. A megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza a II/10. pontban meghatározott tárgyi eszközök közül a leltárnyilvántartásban szereplő tárgyi eszközök nyilvántartását, a II/8. és a II/9. pont szerinti bontásban.

 

9. A megállapodás 2. számú mellékletét 2004. szeptember 1. napjáig a Körjegyzőség készíti el a képviselő-testületek döntései alapján.

 

 

Kelt: 2004. május 3.

 

Szentes László sk.                                      44/2004. (V. 3.) határozat

Bazsi község polgármestere                        önkormányzati döntés száma

 

Kelt: 2004. május 3.

 

Hujber János sk.                                        45/2004. (V. 3.) határozat

Sümegprága község polgármestere            önkormányzati döntés száma

 

 

 

 

 

ZÁRADÉK:

 

Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva 2008. június

 

A 2008. július 1-től hatályos módosítást a következő önkormányzatok képviselő-testületei hagyták jóvá:

 

 

Bazsi Község Önkormányzata

Képviselő-testülete                                   71/2008. (VI. 26.) határozat

 

Aláírás kelte: 2008. június 27.

 

 

    Szentes László   sk.                                    Vincze József Ágostonné dr. sk.

    polgármester                                                                       körjegyző                                                    

 

 

Sümegprága Települési Önkormányzat        

Képviselő-testülete                                71/2008. (VI. 23.) határozat              

 

Aláírás kelte: 2008. június  27.

 

 

    Csőbör Károly   sk.                                 Vincze József Ágostonné dr.sk.

    polgármester                                                               körjegyző

 

 

 

 

 

ZÁRADÉK:

 

Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva 2010. február 9.

 

A 2010. február 10-től hatályos módosítást a következő önkormányzatok képviselő-testületei hagyták jóvá:

 

 

Bazsi Község Önkormányzata

Képviselő-testülete                                        10/2010. (II.. 9.) határozat

 

Aláírás kelte: 2010. február 10.

 

 

    Szentes László sk.                               Vincze József Ágostonné dr.  sk. 

    polgármester                                                       körjegyző                                                    

 

 

Sümegprága Települési Önkormányzat        

Képviselő-testülete                              13/2010. (II. 9.) határozat              

 

Aláírás kelte: 2010. február 10.

 

 

Csőbör Károly  sk.                                  Vincze József Ágostonné dr. sk.

    polgármester                                                       körjegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Módosította Bazsi Község Önkormányzata 10/2010. (II. 9.), valamint Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2010.(II. 9.) határozatával. A módosítás – szövege kurzívval szedve - hatályos 2010. február 10-től.

 

[2] Módosította Bazsi Község Önkormányzata 10/2010. (II. 9.), valamint Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2010.(II. 9.) határozatával. A módosítás – szövege kurzívval szedve - hatályos 2010. február 10-től.

 

 

[3] A módosítást elfogadta Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete  71/2008. (VI. 23.) Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete     71/2008. (VI.26.) határozatával. A módosítás – szövege kurzívval szedve - hatályos 2008. július 1-től.

[4] Módosította Bazsi Község Önkormányzata 10/2010.(II. 9.), valamint Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2010. (II. 9.) határozatával. . A módosítás – szövege kurzívval szedve - hatályos 2010. február 10-től.

 

 

utolsó módosítás:2015-02-05 14:36:45